Popis správního území obce Branka u Opavy


Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy

tel: 553 787 011

web: www.branka.eu; obec @branka.eu; podatelna @branka.eu


Geografické souřadnice katastru:                 49°53′17″ s. š., 17°52′58″ v. d.

Nadmořská výška:                                        264 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :          Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území:                      6,92 km2

Počet obyvatel obce:            1 075

děti do 14 - ti let                         159

  • ekonomicky aktivní                    722

  • ekonomicky neaktivní                194

Zásobování pitnou vodou a kanalizace

Obec Branka u Opavy má vybudován veřejný vodovod, na který je napojeno cca 90 % obyvatel.

V řešeném území existuje koncepce vodního hospodářství sestávající:
1.1. ze stabilizovaných hlavních rozvodů pitné vody a souvisejících zařízení;
1.2. ze stabilizovaných hlavních kanalizačních řadu pro odvádění odpadních a dešťových
vod včetně souvisejících zařízení. Po výstavbě oddílné splaškové kanalizace ponechat
kanalizaci pro odvádění dešťových vod;
 
a) Zásobování obce BuO pitnou vodou
4. Při rozhodováni o změnách v oblasti zásobování pitnou vodou respektovat zejména:
4.1. stávající koncepci zásobování obce;
4.2. koridor KT-O1 pro vodovodní řad napojující plochu TV-1;
4.3. plochy P-Z1, P-Z5, P-Z4, P-Z6 a P-Z7, ve kterých se předpokládá rozšíření sítě vodovodních řadu pro zajištění napojení zastavitelných i stabilizovaných ploch;
5. Možnosti umístění vodovodních řadu včetně souvisejících zařízení v dalších plochách
s rozdílným způsobem využití stanovuje kap. I.A.5. a I.A.6.
6. Dbát na maximální rozsah zokruhování vodovodů.


b) Odvádění a čištění odpadních vod
7. Při rozhodováni o změnách v oblasti odvádění a čištění odpadních vod respektovat zejména:
7.1. splaškovou kanalizaci oddílné stokové soustavy v celé obci, po jejímž dobudování bude
mít stávající jednotná kanalizace funkci dešťové kanalizace vyústěné vodního toku;
7.2. stávající koncepci odvádění odpadních vod a její čistění v ČOV společné po obce Branka u Opavy a Hradec nad Moravicí (plocha TV-1) ;
7.3. koridory KD-O7 a KT-O6 pro splaškovou a dešťovou kanalizaci;
7.4. plochy P-Z1, P-Z4, P-Z6 a P-Z7, ve kterých se předpokládá umístění splaškové a deš-
ťové kanalizace pro zajištění odvádění splaškových a dešťových vod ze zastavitelných i
stabilizovaných ploch;
8. Zneškodňování odpadních vod v okrajových částech obce nenapojených na splaškovou kanalizaci řešit u zdroje, tj. domovními ČOV vyústěnými do jednotné kanalizace nebo vodoteče,
případně bezodtokými žumpami pravidelně vyváženými, za podmínek stanovených vodoprávním úřadem.
9. Možnosti umístění kanalizace včetně souvisejících zařízení v dalších plochách s rozdílným
způsobem využití stanovuje kap. I.A.5. a I.A.6.

Obec je plynofikovaná a elektrifikovaná.

Elektrická energie

V řešeném území je respektována koncepce zásobování území elektrickou energii, teplem, plynem a poskytování služeb elektronických komunikací-internetu, která v územním plánu sestává zejména:
1.1. ze stabilizovaných elektrických vedení distribuční elektrizační soustavy včetně souvisejících zařízení
1.2. ze stabilizovaných vedení plynovodní sítě včetně souvisejících zařízení
1.3. z návrhů změn v koncepci vymezením zastavitelných ploch a koridorů;
2. Koncepce zásobování území elektrickou energii, teplem, plynem a poskytování služeb elektronických komunikací je graficky znázorněna ve výkresu:
I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
3. Podrobnější vymezení změn v jednotlivých částech energetiky a elektronických komunikací
je stanoveno v odstavcích a)-d) této kapitoly.


a) Zásobování elektrickou energií
4. Respektovat stávající vedení a zařízení distribuční elektrizační soustavy 22 kV místního a nadmístního významu:
4.1. distribuční vedení elektrizační soustavy 22 kV;
4.2. elektrické stanice – transformační stanice 22/0,4 kV.
5. Při rozhodování o změnách v oblasti zásobování elektrickou energií respektovat zejména:
5.1. koridor technické infrastruktury KT-O4 a plochu veřejného prostranství P-Z5 pro trasu
navržené přeložky distribučního venkovního vedení elektrizační soustavy 22 kV;
5.2. koridor technické infrastruktury KT-O3 pro navrženou elektrickou stanici - distribuční
transformační stanici 22/0,4 kV včetně distribučního vedení přípojky elektrizační soustavy 22 kV;
5.3. koridor technické infrastruktury KT-O5 pro navrženou elektrickou stanici - distribuční
transformační stanici 22/0,4 kV, včetně distribučního vedení přípojky elektrizační soustavy 22 kV;
6. Možnosti umístění nových vedení a zařízení elektrizační soustavy a provádění případných
přeložek v plochách s rozdílným způsobem využití stanovuje kap. I.A.5. a I.A.6.


b) Elektronické komunikace-internet
7. Na území obce respektovat koncepci provozu a rozvoje veřejných komunikačních sítí.
8. Respektovat stávající komunikační zařízení a vedení veřejné komunikační sítě jednotlivých
operátorů a provozovatelů elektronických komunikací:
8.1. komunikační zařízení a vedení veřejné komunikační sítě nadmístního a místního vý-
znamu provozovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN);
8.2. trasy radiových směrových spojů operátorů elektronických komunikací;
8.3. elektronické komunikační zařízení a vedení veřejné komunikační sítě všech operátoru
provozující veřejnou komunikační síť na území obce.


c) Zásobování plynem
9. Respektovat stávající (stabilizované) vedení rozvodné plynovodní sítě, včetně souvisejících
plynárenských zařízení, které sestává:
9.1. z vedení plynovodů VTL;
9.2. z vedení plynovodů STL;
9.3. z regulačních stanic;
9.4. a zařízení aktivní protikorozní ochrany (uzemnění) VTL plynovodu;
10. Při rozhodování o změnách v oblasti zásobování plynem respektovat zejména:
10.1. koridor KT-O2 pro rozšíření sítě STL plynovodu;
10.2. plochy P-Z7, P-Z6, P-Z4, P-Z5, P-Z1 a DS-18 ve kterých se navrhuje rozšíření sítě STL
plynovodu;
11. Možnosti umístění nových vedení a zařízení rozvodné plynovodní sítě v plochách
s rozdílným způsobem využití stanovuje kap. I.A.5. a I.A.6.


d) Zásobování teplem
12. Zásobování teplem řešit individuálně pro jednotlivé rodinné domy, občanskou vybavenost a
podnikatelskou sféru.
13. Preferovat vytápění na bázi zemního plynu a využití obnovitelných zdrojů energie<

Nouzové zásobování vodou

Dovoz cisteren:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.- dispečink - poruchy tel. 800 292 300
 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že dosavadní jednotná kanalizace přivádí na ČOV velké množství balastních vod.
Správcem a vlastníkem nové dešťové kanalizace je obec, provoz a údržbu jednotné a splaškové kanalizace zabezpečuje SmVaK, a.s.

Nemovité a kulturní památky v obci

 stávající nemovité kulturní památky:

Poprvé se obec připomíná v pramenech vztahujících se k roku 1257. Až od roku 1850 byla Branka samostatnou obcí soudního a politického okresu Opava. Patřila ke středně velkým českým obcím.

Na řece Moravici byly dva mlýny a na břehu tak zvaný Dolní dvůr hradeckého velkostatku Lichnovských s výměrou 420 ha.

V obci stojí kaple zasvěcená Nejsvětější Trojice z roku 1843, se soudobým vybavením, obec příslušela k faře na Hradci.
Stará škola v obci vznikla v roce 1871, od roku 1911 byla dvojtřídní. Nová školní budova byla vystavěna v letech 1912 a 1913. V roce 1905 byl vystavěn obecní hostinec, v roce 1922 byly pojmenovány a očíslovány ulice a postaven obecní (dnešní kulturní) dům.

V roce 1862 byly založeny na místě mlýnu a tkalcovny Branecké železárny. Původně vyráběly hřebíky, cvočky do bot a pletené zboží. V roce 1867 zde bylo zaměstnáno 150 osob, v roce 1910 již 400 osob. V roce 1914 až 700 dělníků a 580 hospodářských pracovníků, v roce 1928 se počet dělníků snížil na 450 osob. V roce 1872 odprodala obec továrně pozemek na rozšíření závodu.

V letech 1872 a 1873 se stavěla okolo Branky železnice a v roce 1883 most přes řeku Moravici.

Za první světové války se i v Brance vyrábělo střelivo.
U obce existoval lom, při sporu o jeho vlastnictví bylo v roce 1928 rozhodnuto ve prospěch obce. V témže roce byl postaven nový železobetonový most, spojující Branku s levým břehem Moravice, který měl význam pro odvoz kamene z okolních kamenolomů.

V roce 1920 byla vystavěna na čísle 71 parní pila, dále tu existoval stavební podnik, továrna na nábytek, parní cihelna a mlýn.

Zemědělství mělo v obci menší význam i přesto, že v okolí Branky se nachází velmi úrodná půda. Dolní dvůr velkostatku Hradec (45 ha) byl za první pozemkové reformy v letech 1925 a 1926 rozparcelován a přidělen novým vlastníkům. Zbytkový statek (204 ha) byl přidělen hospodářskému družstvu.

Kromě hospodářskéro družstva zde existovalo také družstvo pro chov dobytka, ale také družstvo stavební a odvodňovací.

 

Branka u Opavy - regionální informační servis