POVODŇOVÝ PLÁN obce BRANKA u OPAVY

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Branka u Opavy ID dPP:12142 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uh.Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Branka u Opavy podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Opava. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Branka u Opavy a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na buo.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Moravice
  • Maršovec, Macalka, Hvozdnice

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:


Povodí Odry, s. p.


zn. POD/18585/2021/922/45.17

ze dne 13.10. 2021 
Potvrzení souladu nadříz. povod. orgánu: Městský úřad Opava, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č.j.: MMOP 121205/2021 ze dne 22.10.2021
Schvalovací doložka zastupitelstva obce Branka u Opavy:
Usnesení č. xxx/xx/2021 ze dne xx.xx.2021
Osoba zodpovědná za GDPR:
Daniel Stuchlík, tel: xxx xxx xxx, mail: danilestuchlik@sms-sluzby.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část leden 2023
organizační část leden 2023
grafická část leden 2023
přílohy leden 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze leden 2023
offline verze leden 2021
digitalizovaná verze leden 2023
databáze POVIS leden 2023

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i